Członkowstwo

ZAPROSZENIE

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa
do zostania członkiem Polskiej Izby Odszkodowań.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą w swojej działalności kierować się etyką, stosowaniem zasad współżycia społecznego
oraz pełnym profesjonalizmem w działaniu.

 

Polska Izba Odszkodowań :

  • reprezentuje interesy firm odszkodowawczych w niej zrzeszonych,
  • buduje prestiż branży,  a dzięki temu wzrasta wartość poszczególnych firm odszkodowawczych,
  • promuje działalność odszkodowawczą , jako solidną i rzetelną, opartą na profesjonalizmie i poszanowaniu prawa,
  • ustanawia wysokie standardy świadczonych usług odszkodowawczych,
  • inicjuje działania, które wpłyną na rozwój rynku,
  • wspiera inicjatywy gospodarcze członków Izby,
  • prowadzi działalność edukacyjną poprzez prowadzenie szkoleń, konferencji dla swoich Członków,
  • współpracuje z organami władzy państwowej i samorządowej oraz innymi ważnymi instytucjami w celach realizacji założeń statutowych,
  • każdy Członek Izby będzie miał prawo okazywać się certyfikatem PIO oraz używać logotypu na swoich materiałach reklamowych,
  • opiniuje projekty ustaw i aktów dotyczące działalności odszkodowawczej oraz przedstawia własne propozycje funkcjonowania przepisów prawa, reguluje działalność firm odszkodowawczych.

 

Patronat nad stworzoną  „Polską Izbą Odszkodowań” – PIO 
objęła  „Gazeta Ubezpieczeniowa” w osobie
redaktor naczelnej p. Bożeny M. Dołęgowskiej- Wysockiej.

 

Przyjęcie nowego członka

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie decyzji Prezesa Izby, po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji członkowskiej

załączniki :

-Deklaracja członkowska
-Informacja o firmie wraz z oświadczeniem

i dokonaniu opłaty wpisowej i członkowskiej.

O przyjęciu nowego członka Prezes Izby powiadamia Radę Izby niezwłocznie.

W ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez członków Rady Izby decyzji Prezesa Izby o przyjęciu nowego członka, Rada Izby może wyrazić sprzeciw w stosunku do tej decyzji. Sprzeciw Rady powoduje unieważnienie decyzji Prezesa Izby.

Brak wyrażenia sprzeciwu w terminie określonym w ust. 3 powoduje, że decyzja Prezesa Izby jest ostateczna.

 

Ustanie członkostwa

Członkostwo w Izbie ustaje wskutek:

1) wystąpienia z Izby zgłoszonego przez członka na piśmie Radzie Izby za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem,

2) skreślenia z listy członków w wyniku zaprzestania działalności,

3) wykluczenia z Izby z powodu:

a) nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Izby,

b) nierzetelności członka w prowadzeniu działalności gospodarczej lub nieuczciwej konkurencji,

c) umyślnego działania na szkodę Izby i jej członków,

d) nieprzestrzegania zasad etyki i innych norm, czy standardów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie,

e) niepłacenia składki przez kolejne 3 miesiące.

6. Ustanie członkostwa w Izbie stwierdza Prezes Izby.

7. Od decyzji Prezesa Izby stwierdzającej ustanie członkostwa przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Rady Izby w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezesa Izby.

8. Rada Izby może oddalić odwołanie lub uwzględniając je uchylić decyzję Prezesa Izby.

9. Do czasu uprawomocnienia się uchwały Rady Izby, członek Izby jest zawieszony w prawach i obowiązkach.

W górę