piątek, 10 lipiec 2015

10.07.2015 - Uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2014 r. (sygn. III CZP 2/14) w sprawie zadośćuczynienia dla osób bliskich zmarłego

Polska Izba Odszkodowań  stale monitoruje orzecznictwo Sądów powszechnych i Sądu Najwyższego jak również stanowiska uznanych podmiotów dotyczących komentarzy w sprawach odszkodowawczych. W ostatnim  czasie  warte odnotowania pozostaje stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w Postanowieniu z dnia 27 czerwca 2014 r. (sygn. III CZP 2/14, OSNC 2014/12/124, Biul.SN 2014/10/8) zgodnie z którym:

„1. Po wejściu w życie art. 446 § 4 k.c., tj. od dnia 3 sierpnia 2008 r., roszczenie o zadośćuczynienie za krzywdę doznaną wskutek śmierci poszkodowanego w wyniku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia przysługuje tylko najbliższym członkom rodziny zmarłego.

2. Za krzywdę powstałą wskutek śmierci poszkodowanego spowodowanej czynem niedozwolonym popełnionym przed dniem 3 sierpnia 2008 r. najbliższemu członkowi rodziny przysługuje zadośćuczynienie na podstawie art. 448 w związku z art. 24 § 1 k.c.”

Z opublikowanych na stronie Rzecznika Ubezpieczonych informacji dotyczącej przedmiotowego orzeczenia odnajdujemy komentarz, iż Sąd Najwyższy, mimo iż odmówił podjęcia uchwały z wniosku Rzecznika Ubezpieczonych, wskazał, iż osobie najbliższej przysługuje z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę wynikającą z naruszenia jej dobra osobistego, nawet gdy poszkodowany zmarł przed 3 sierpnia 2008 r.

Polska Izba Odszkodowań  podziela stanowisko Sądu Najwyższego powyższym zakresie, uwzględniając w zakresie swojej działalności dochodzenie roszczeń w tego rodzaju sprawach.

Link: http://www.rzu.gov.pl/sprawy-biezace/Uzasadnienie_postanowienia_Sadu_Najwyzszego_z_dnia_27_czerwca_2014_r___sygn__III_CZP_2_14__w_sprawie_zadoscuczynienia_dl__21866

W górę