Instytucje Ubezpieczeniowe

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Tel.(48 22)33 26 600;
Fax(48 22)33 26 793 (602)
www.knf.gov.pl

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
ul. Płocka 9/11
01-231 Warszawa
tel. +48 022 53 96 100
fax +48 022 53 96 261 lub 53 96 262
www.ufg.pl

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją powołaną w 1990 r., aktualny zakres jego zadań określony został ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1152 z późn. zm.) Podstawowym zadaniem Funduszu jest zaspokajanie roszczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników posiadających gospodarstwa rolne za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej :

  1. na osobie, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości;

  2. w mieniu, w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni, a szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości. W przypadku szkody w pojeździe mechanicznym świadczenie Funduszu podlega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą równowartość 300 euro, ustalaną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania;

 

  1. w mieniu i na osobie, gdy :


a)        posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,


b)        posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, zarejestrowanego za granicą na terytorium państwa, którego biuro narodowe jest sygnatariuszem Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi - Regulaminu Wewnętrznego, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a pojazd mechaniczny był pozbawiony znaków rejestracyjnych, bądź znaki te nie były, w momencie zdarzenia, przydzielone temu pojazdowi przez właściwe władze,


c)        rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym wyrządzili szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, a rolnik nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC rolników.


Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokaja też roszczenia z tytułu szkód na osobie i mieniu wyrządzone przez nieubezpieczonego posiadacza pojazdu mechanicznego, jeżeli szkoda powstała w ciągu 30 dni od dnia objęcia w posiadanie pojazdu nabytego w państwie członkowskim Unii Europejskiej , a pojazd ten ma być zarejestrowany w Polsce.


Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel.: 48 22 551 51 00
fax.: 48 22 551 51 99
www.pbuk.com.pl

PBUK – to organizacja reprezentująca polski rynek ubezpieczeniowy w systemie zielonej karty. Biuro skupia zakłady ubezpieczeń, które prowadzą na terenie RP działalność w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Do zadań PBUK należy likwidacja szkód spowodowanych w Polsce przez posiadaczy pojazdów zarejestrowanych w krajach będących członkami systemu zielonej karty.

Polska Izba Ubezpieczeń
ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
tel. 022 42 05 105, 022 42 05 106
fax : 022 42 05 107
www.piu.org.pl

PIU to organizacja ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, której zadaniem jest reprezentowanie i ochrona interesów zakładów ubezpieczeń będących członkami Izby, współdziałanie w zapobieganiu zagrożeniom rynku ubezpieczeń, kształtowanie, upowszechnianie i czuwanie nad przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji i zasad etyki w działalności ubezpieczeniowej. Członkostwo w Izbie jest obowiązkowe i staje się faktem w momencie podjęcia przez zakład działalności ubezpieczeniowej na terenie RP.

Rzecznik Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44,
00-024 Warszawa
tel. 22 333 73 26, tel. 22 333 73 27

faks 22 333 73 29

www.rzu.gov.pl

 

Rzecznik Ubezpieczonych jest urzędem powołanym w celu ochrony interesów konsumentów usług  ubezpieczeniowych. Podstawowe zadania Rzecznika to: reprezentowanie i ochrona interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia, interesów członków otwartych funduszy emerytalnych oraz uczestników pracowniczych programów emerytalnych. Poza tym Rzecznik Ubezpieczonych opiniuje projekty ustaw dotyczących ubezpieczeń, informuje organ nadzoru o ewentualnych nieprawidłowościach w działaniu zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych, rozpatruje wnioski w indywidualnych sprawach oraz działalność edukacyjną na temat działania wyżej wymienionych instytucji.

reklama