Cele i zadania Izby

Do zadań statutowych Izby należy w szczególności:

 

1) przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków,

2) reprezentowanie i ochrona interesów członków,

3) udostępnianie członkom informacji o rynku odszkodowawczym,

4) podejmowanie działań w kierunku zabezpieczenia interesów osób poszkodowanych,

5) ochrona interesów członków przed czynami nieuczciwej konkurencji,

6) promocja zawodu, działanie na rzecz jego rozwoju i integracji członków,

7) kształtowanie i upowszechnianie zasad dobrego obyczaju oraz rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,

8) udzielanie pomocy członkom w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem,  prowadzeniem, reorganizacją i kończeniem przez nich działalności gospodarczej,

9) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą członków,

10) umożliwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków oraz popieranie, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi rozwijania kształcenia zawodowego,

11) wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej oraz prowadzenie wewnętrznej certyfikacji zawodowej,

12) tworzenie systemu baz danych i publikowanie analiz rynku odszkodowań,

13) delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych.

 

Izba realizuje swoje cele i zadania statutowe w szczególności poprzez:

 

1) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zawodowymi, społecznymi, gospodarczymi i naukowymi w zakresie współtworzenia warunków i podstaw prawnych dla prowadzenia działalności gospodarczej przez członków,

2) współpracę z organami władzy ustawodawczej oraz administracji państwowej i samorządowej, w szczególności poprzez inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów oraz wydawanie opinii w zakresie nowych regulacji prawnych związanych z działalnością członków,

3) przedstawianie stanowiska środowiska branży odszkodowań oraz opracowywanie opinii i ekspertyz dla organów władzy i administracji państwowej; delegowanie swoich przedstawicieli do krajowych i za­ granicznych organizacji związanych z rynkiem odszkodowań; uczest­nictwo w pracach organizacji i instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach związanych z działalnością odszkodowawczą,

4) współpracę z Rzecznikiem Ubezpieczonych, zakładami ubezpieczeń, izbami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi, których celem jest pomoc ubezpieczonym,

5) podejmowanie działań mających na celu eliminowanie naruszeń zasad etyki zawodowej oraz uczciwej konkurencji w działalności odszkodowawczej oraz przeciwdziałanie takim naruszeniom,

6) organizowanie szkoleń, konferencji oraz prowadzenie działalności wydawniczej,

7) organizację doskonalenia zawodowego członków,

8) prowadzenie postępowań dyscyplinarnych w stosunku do członków Izby,

9) uczestniczenie w postępowaniach sądowych w związku z działalnością gospodarczą członków,

10) udzielanie opinii i rekomendacji dotyczących prowadzonej przez członka działalności, jego dorobku zawodowego i wiarygodności,

11) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi izbami gospodarczymi i organizacjami o podobnym charakterze,

12) prowadzenie działalności gospodarczej,

13) wydawanie na wniosek władz lub innych podmiotów opinii i informacji o istniejących zwyczajach handlowych, standardach zawodowych i cenach usług wykonywanych przez członków,

14) propagowanie informacji o działalności i osiągnięciach członków oraz wspieranie promocji tych osiągnięć w formie wydawnictw periodycznych (np. biuletynu informacyjnego),

15) pomoc dla członków w zakresie umożliwienia uczestnictwa i prezentacji osiągnięć w kraju i za granicą,

16) powoływanie komisji i zespołów problemowych oraz stwarzanie dla nich właściwych warunków działania,

17) inicjowanie współpracy z mediami w promocji członków oraz zajmowanie stanowiska w spra­wach dotyczących członków i ochrony interesów w sprawach godzących w ich dobre imię,

18) opracowywanie okresowych analiz i raportów o działalności rynku i wydawanie publikacji branżowych.

reklama