Akty Prawne

Podstawowe akty prawne z zakresu ubezpieczeń :

  1. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.) art. 415449, normujące odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych, oraz przepisy art. 805834, poświęcone umowie ubezpieczenia.

  2. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2003, Nr 124, poz. 1151 ze zm.) – zasady wykonywania działalności ubezpieczeniowej w Polsce przez krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, a także zasady sprawowania nadzoru ubezpieczeniowego.

  3. Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 2006, Nr 157, poz. 1119 ze zm.) – określa organizację, zadania i kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego, która sprawuje m. in. także nadzór ubezpieczeniowy.

  4. Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. 2003, Nr 124, poz. 1153 ze zm.) – aktualnie normuje przede wszystkim zadania i uprawnienia Rzecznika Ubezpieczonych.

  5. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003, Nr 124, poz. 1152 ze zm.) – określa zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz zadania i zasady działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

  6. Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. 2003, Nr 124, poz. 1154 ze zm.) – normuje zasady działania pośredników ubezpieczeniowych – agentów i brokerów ubezpieczeniowych.

  7. Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2005, Nr 150, poz. 1249 ze zm.) – dotyczy zasad zawierania ubezpieczeń w rolnictwie.

reklama