Władze PIO

Wyciąg ze Statutu:

V. Organy Izby

Art. 13

1. Organami Izby są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Rada Izby,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński.

Wyciąg ze Statutu:

VI. Walne Zgromadzenie

Art. 15

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby rozstrzygającą we wszystkich sprawach należących do zakresu jego działania.

2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Izby lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 16

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Prezesa Izby przynajmniej jeden raz w roku kalendarzowym. O terminie, miejscu i porządku obrad Prezes Izby obowiązany jest zawiadomić listem poleconym, pocztą elektroniczną lub faxem wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków przewodniczącego, który kieruje obradami.

3. Z Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący.

Art. 17

1. Prezes Izby zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na żądanie Rady Izby, Komisji Rewizyjnej, bądź 1/5 członków, przy czym we wniosku należy podać sprawy, dla których Walne Zgromadzenie ma być zwołane oraz projekty uchwał.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu 40 dni od daty zgłoszenia żądania i może decydować tylko w sprawach przedstawionych we wniosku o jego zwołanie.

Art. 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) zatwierdzanie porządku obrad,

2) uchwalanie programów działalności Izby,

3) powoływanie Prezesa Izby,

4) powoływanie i odwoływanie członków organów Izby,

5) wybór członków Sądu Koleżeńskiego,

6) uchwalanie zasad etyki oraz standardów zawodowych (Kodeks Etyki),

7) uchwalanie regulaminu zasad dla członków organów Izby,

8) określanie zasad świadczenia usług członkom Izby,

9) ustalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich oraz zatwierdzanie rocznych preliminarzy finansowych,

10) uchwalanie regulaminów działania organów,

11) określanie najwyższej sumy zobowiązań, do wysokości której Prezes Izby może zaciągać zobowiązania,

12) tworzenie funduszy celowych,

13) rozpatrywanie sprawozdań z działalności organów Izby, oraz podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez te organy,

14) udzielanie absolutorium organom Izby,

15) uchwalanie zmian statutu,

16) podejmowanie decyzji w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości,

17) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Izby.

Art. 19

1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad zgromadzenia i jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim członków.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów .

3. We wszelkich głosowaniach członek Izby posiada jeden głos.

reklama