Komisja Rewizyjna

1. Sielicki Aleksander – WBDO – Poznań

2. Bochenek Jarosław – CONSILIUM BONUM - Łódź

3. Ziółek Marcin – COMPETIA – Wodzisław Śląski

4. Czuchraj Iwona – CENTRUM OBSŁUGI SZKÓD - Białystok

5. Jata Artur – MEDIATOR - Kraśnik

 

Wyciąg ze Statutu:

VIII. Komisja Rewizyjna

Art. 27

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 do 7 osób.

2. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.

Art. 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) dokonywanie corocznych kontroli całokształtu działalności Izby, w szczególności jej gospodarki finansowej,

2) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Izby wniosków dotyczących bieżącej działalności Izby,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności wraz z wnioskami w sprawie udzielania absolutorium Prezesowi i Radzie Izby,

4) wybór biegłego rewidenta,

5) opiniowanie planów finansowych Izby,

6) składanie wniosków o odwołanie członków organów Izby.

 

- Sekretarz

Skrzypczak Iwona – Kancelaria Doradcza MEDEA – Wrocław

 

- Rzecznik Dyscyplinarny

Golińska Dorota – MEDIATOR – Kraśnik

Wyciąg ze Statutu:

Art. 30

Rzecznik dyscyplinarny przedkłada sprawy dyscyplinarne do rozstrzygnięcia przez Sąd Koleżeński.

reklama