Prezes Izby

Karwacka-Beata

Karwacka Beata

– Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym Sp. z o.o. – Starachowice

Wyciąg ze Statutu:

Art. 24

Prawo do reprezentowania Izby, składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Izby przysługuje Prezesowi Izby.

Art. 26

Prezes Izby:

1) realizuje zadania i uchwały Walnego Zgromadzenia i Rady Izby,

2) reprezentuje Izbę na zewnątrz,

3) podejmuje decyzje w sprawach przystąpienia do innych organizacji,

4) ponosi odpowiedzialność za działalność gospodarczą Izby,

5) jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy,

6) jest dysponentem funduszy Izby i ponosi odpowiedzialność za prawidłowość ich wydatkowania,

7) prowadzi rachunkowość finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8) składa Radzie Izby okresowe sprawozdanie ze swojej działalności,

9) dokonuje innych czynności na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia i Statutu.

reklama