Rada Izby

Karwacka

Karwacka Beata

- Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym Sp. z o.o. – Starachowice

Skrzypczak

Skrzypczak Iwona

- Kancelaria Doradcza MEDEA – Wrocław

kesling

Kesling Andrzej

- Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym Sp. z o.o. – Starachowice

dzwonecka

Dzwonecka Inga

- Kancelaria Prawna Ogólnopolskie Centrum Odszkodowań – Lublin

Mosakowska Eliza

- IdealnaPomoc Sp. z o.o. – Warszawa

Grus

Grus Michał

- INTERLEX Sp. z o.o. – Legnica

Golińska Dorota

- MEDIATOR – Kraśnik

MM

Mikołajczyk Mirosław

- PROTECTOR – Szczecin

Kołodziejczak

Kołodziejczak Krzysztof

BIURO POMOCY POSZKODOWANYM – Gdańsk

Karasiński Piotr

- LEX-SERWIS – Łódź

Dorant Jolanta

- JDJ – EDBOR – Warszawa

Wyciąg ze Statutu:

VII. Rada Izby

Art. 20

Rada Izby składa się z Prezesa Izby oraz od 3 do 10 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym.

Art. 21

Członkowie Rady Izby powołują na wniosek Prezesa Izby, od 1 do 5 Wiceprezesów Izby, sekretarza oraz rzecznika dyscyplinarnego.

Art. 22

1. Rada Izby odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał.

2. Posiedzenia Rady Izby zwołuje Prezes Izby.

3. Uchwały Rady Izby zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów przeważający jest głos Prezesa Izby.

4. Na posiedzenie Rady Izby mogą być zapraszane osoby spoza jej grona. Osoby zaproszone nie biorą udziału w tej części posiedzenia, w czasie której odbywają się głosowania.

Art. 23

1. Rada Izby kieruje bieżącą działalnością Izby. Uchwalone przez Walne Zgromadzenie programy działalności Izby są dla Rady wiążące.

2. Do kompetencji Rady Izby w szczególności należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

2) powoływanie i odwoływanie Wiceprezesów, sekretarza Rady oraz rzecznika dyscyplinarnego,

3) zatwierdzanie preliminarzy finansowych z uwzględnieniem podziału wpływów z wpisowego i składek członkowskich oraz z innych źródeł,

4) proponowanie Walnemu Zgromadzeniu wysokości wpisowego, składek członkowskich i terminów ich wpłaty,

5) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby,

6) uchwalanie regulaminów Biura Izby oraz funduszy celowych,

7) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia środków trwałych Izby,

8) podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej,

9) tworzenie przedstawicielstw w kraju i za granicą,

10) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby,

11) reprezentowanie Izby w sprawach pomiędzy Izbą, a Prezesem Izby,

reklama