Sąd Koleżeński

1. Kalemba Andrzej – VERITAS – Wrocław

2. Niemczyk Marcin - CASUS - Warszawa

3. Pietrzakowski Robert– NIEMAMOCNYCH- Bolesławiec

4. Jarzyna Beata – LEX-KANCELARIA - Kraków

5. Sypniewski Marcin – EVENTUS - Bydgoszcz

6. Zieniuk Maciej – PROMETEUSZ – Gdańsk

7. Kriź Agnieszka – CONSILIUM BONUM – Łódź

8. Zaborowski Paweł – ECDO – Białystok

9. Zajchowski Paweł – EVENTUS – Bydgoszcz

10. Tomasiak Grzegorz – DAXA – Sztum

11. Panasiuk Jarosław – OMEGA - Siedlce

Wyciąg ze Statutu:

IX. Sąd Koleżeński

Art. 29

1. Sąd Koleżeński składa się z 9 do 15 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Izby zwykłą większością głosów.

2. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami, wynikłych w obrębie Izby oraz do rozstrzygania spraw członków dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz.

3. Sąd Koleżeński może orzec następujące kary: naganę, zawieszenie w prawach członka na okres do jednego roku oraz wykluczenie z Izby.

4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

5. Zasady i tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

reklama